احادیث اعتقادی

۴۰ حدیث از امام هادی علیه السلام

۱٫ فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند. (المحجۀ البیضاء، ج ۵
۲٫ برای خداوند بقعههایی است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعاکننده را به اجابت رساند، و ( ص ۲۲۵
۳٫ هر کس از خدا بترسد، مردم از او بترسند، و هر که خدا را اطاعت ( حائر حسین (ع) یکی از آنهاست. (تحفالعقول، ص ۵۱۰
کند، از او اطاعت کنند، و هر که مطیع آفریدگار باشد، باکی از خشم آفریدگان ندارد، و هر که خالق را به خشم آورد، باید یقین
۴٫ کسی که چهل روز گوشت نخورد بد خلقی پیدا کند، و کسی ( کند که به خشم مخلوق دچار میشود. (تحف العقول، ص ۵۱۰
۵٫ به راستی که خدا، جز بدانچه ( که چهل روز پی در پی نیز گوشت بخورد اخلاقش بد میشود. (بحار الانوار، ج ۵۶ ، ص ۳۲۶
خودش را وصف کرده، وصف نشود. کجا وصف شود آنکه حواس از درکش عاجز است، و تصورات به کنه او پی نبرد، و در
دیدهها نگنجد؟ او با همه نزدیکیش دور است و با همه دوریاش نزدیک. کیفیت و چگونگی را پدید کرده، بدون اینکه خود
کیفیت و چگونگی داشته باشد. مکان را آفریده بدون اینکه خود مکانی داشته باشد. او از چگونگی و مکان بر کنار است. یکتای
۶٫ هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، ( یکتاست، شکوهش بزرگ و نامهایش پاکیزه است. (تحف العقول، ص ۵۱۰
۷٫ اگر بگویم کسی که تقیه را ترک کند مانند ( مصائب دنیا بر وی سبک آید، گر چه تکه تکه شود. (تحف العقول، ص ۵۱۱
۸٫ شخص شکرگزار، به سبب شکر، سعادتمندتر است ( کسی است که نماز را ترک کرده، راست گفتهام. (تحف العقول، ص ۵۱۱
تا به سبب نعمتی که باعث شکر شده است. زیرا نعمت کالای دنیاست و شکرگزاری، نعمت دنیا و آخرت است. (تحف العقول، ص
۹٫ خداوند دنیا را سرای امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سرای رسیدگی قرار داده است، و بلای دنیا را وسیله ثواب (۵۱۲
۱۰ . ستمکار بردبار، بسا که به وسیله حلم و ( آخرت، و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده است. (تحف العقول، ص ۵۱۲
بردباری خود از ستمش گذشت شود و حقدار نابخرد، بسا که به سفاهت خود، نور حق خویش را خاموش کند. (تحف العقول، ص
۱۲ . اگر مردم مسیری را انتخاب ( ۱۱ . کسی که خود را سبک میشمارد، از شر او در امان مباش. (تحف العقول، ص ۵۱۲ (۵۱۲
۱۳ . حسد ( کنند و در آن گام نهند من به راه کسی که تنها خدا را خالصانه میپرستد خواهم رفت. (بحار الانوار، ج ۷۸ ، ص ۲۴۵
۱۵ . فقر ( ۱۴ . تکبر و غرور، دشمنی آورد. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲ ( نیکوییها را نابود سازد. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲
۱۶ . بخل ناپسندهترین خلق و خوی است. (مسند الامام ( یعنی آزمندی نفس است و ناامیدی بسیار. (بحار الانوار، ج ۷۸ ، ص ۳۶۸
۱۸ . امام هادی (ع) به کسی که در ( ۱۷ . طمع خصلتی ناروا و ناشایست است. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲ ( الهادی، ص ۳۰۲
ستایش از ایشان افراط کرده بود فرمودند: از این کار خودداری کن که تملق بسیار، بدگمانی به بار میآورد، و اگر برادر مؤمنت
۱۹ . هر گاه در زمانهای عدل ( مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار و حسن نیت نشان ده. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۲
بیش از ظلم رایج باشد، بدگمانی به دیگری حرام است، مگر آنکه آدمی بدی از کسی ببیند، و هرگاه در زمانهای ظلم بیش از
۲۰ . بهتر از نیکی ( عدل باشد، تا وقتی که آدمی خیری از کسی نبیند، نباید به او خوشبین باشد. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴
نیکوکار است، و زیباترین از زیبایی، گوینده آن است، و برتر از علم حامل آن است، و بدتر از بدی، عامل آن است، و وحشتناکتر
۲۱ . از کسی که بر او خشم گرفتهای، صفا و صمیمیت مخواه و از ( از وحشت، آورنده آن است. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴
کسی که به وی خیانت کردهای، وفا مطلب، و از کسی که به او بدبین شدهای، انتظار خیرخواهی نداشته باش، که دل دیگران برای
۲۲ . خشم بر زیر دستان از پستی است. (مسند الامام الهادی، ص ( تو همچون دل تو برای آنهاست. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۵
۲۴ . مقدرات چیزهایی را بر ( ۲۳ . هر که از خود راضی باشد، خشمگیران بر او زیاد خواهند بود. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۳ (۳۰۴
۲۵ . نارضایتی پدر و مادر، کم توانی را به دنبال ( تو نمایان میسازد که به فکرت خطور نکرده است. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۳
۲۶ . مردم در دنیا با اموالشان و در آخرت با اعمالشان هستند. ( دارد و آدمی را به ذلت میکشاند. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۳
۲۸ . وقت جان ( ۲۷ . مسخرگی، تفریح سفیهان و کار جاهلان است. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴ ( (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴
دادنت نزد خانوادهات را به یاد آر که در آن هنگام طبیبی جلوگیر مرگت و دوستی نفع رسانت نباشد. (مسند الامام الهادی، ص
۲۹ . جدال، دوستی قدیمی را تباه میکند و پیوند محکم را میگسلد و کمترین چیزی که در آن است کوشش برای غلبه بر (۳۰۴
۳۰ . حکمت، اثری در دلهای فاسد نمیگذارد. ( دیگری است که آن هم ریشه علتهای جدایی است. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴
۳۱ . برای نعمتها همسایه خوبی شوید و با شکرگزاری به افزودن آن امیدوار باشید. (مسند الامام ( (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴
۳۴ . افسوس کوتاهی کارهای گذشته را با ( ۳۳ . نادان، اسیر زبان خویش است. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴ ( الهادی، ص ۳۰۵
( تلاش در آینده جبران کنید. (مسند الامام الهادی، ص ۳۰۴
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *