نقش تربیتی و ارشادی

نامه امام هادی علیه السلام به متوکّل

عبدالله بن محمد، متصدی امور جنگ و نماز در شهر مدینه بود و نزد متوکل در مورد حضرت سعایت میکرد و پیوسته ایشان را
آزار میداد. امام نامهای به متوکل نوشتند و در آن جریان آزار و اذیت عبدالله بن محمد و دروغگویی او را در سعایتهایش برای
متوکل یادآور شدند. [ ۲۸ ] غیر از عبدالله بن محمد، مزدوران دیگری هم برای خوشخدمتی به بنی العباس چنین نامههای در مورد
اگر به حرمین (مکه و مدینه) احتیاج داری، » : که خطاب به متوکل چنین نوشت « بریحۀ » امام هادی (ع) برای متوکل نوشتند؛ مانند
۲۹ ] زن ] . « علی بن محمد (ع) را از مدینه خارج کن؛ چرا که او مردم را به طرف خود میخواند و جمع کثیری پیرو او شدهاند
متوکل نیز نامهای به همین مضمون برای وی نوشت.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *