معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – وضعیّت وجوهات و اموال ارسالی از قم

مرحوم شیخ طوسی، ابن شهرآشوب و برخی دیگر از بزرگان در کتابهای خود آوردهاند: یکی از راویان حدیث به نام ابوالحسن،
محمّد منصوری حکایتی را از زبان عمویش تعریف کند که عمویش گفت: روزی نزد متوکّل – خلیفه عبّاسی – رفتم در حالی که
صفحه ۱۴۰ از ۱۸۸
مشغول میگُساری بود؛ هنگامی که وارد شدم، مرا به تناول شراب دعوت کرد و من نپذیرفتم و امتناع ورزیدم. پس به من گفت:
چگونه است که با ابوالحسن، علیّ هادی سلام اللّه علیه هم پیاله میشوی و میگُساری میکنی؛ ولی با من که خلیفه هستم، امتناع
میورزی؟ اظهار داشتم: خیر، چنین نیست و با این تهمتها نمیتوانی آن حضرت را تضعیف کنی؛ چون چیزی که ضرر داشته باشد
او هرگز استفاده نکرده و نمیکند. چند روزی از این جریان گذشت و فتح بن خاقان – که وزیر دربار خلیفه بود – مرا دید و گفت:
برای متوکّل خبر آوردهاند که اموال بسیاری به همراه وجوهات از طرف مردم قم میآورند. لذا متوکّل به من گفته است در صدد
آن باشم تا هنگامی که آن اموال وارد شود، آنها را مصادره کنیم؛ و تو باید از هر طریقی که شده، زمان دقیق و کیفیّت ورود آنها
را برایم به دست آوری و مرا در جریان آن قرار بدهی. تم و دیدم که بعضی از دوستان حضرت نیز در آنجا حضور داشتند، هنگامی
که چشم حضرت بر من افتاد، تبسّمی نمود و اظهار داشت: ای ابوموسی! غمگین مباش همین امشب اموال از قم وارد میگردد و
مطمئنّ باش که آنها توان دستیابی بر اموال را ندارند، تو امشب نزد ما استراحت کن. یه السلام مشغول خواندن نماز بود، همین که
سلام نماز را داد مرا مخاطب قرار داد و فرمود: ای ابوموسی! وجوهات و اموال ارسالی از قم هم اکنون رسید و خادم مانع شده است
که آنها را نزد من بیاورند؛ بلند شو و برو بگو که آن مرد قمّی آنچه به همراه آورده است، تحویل دهد. پس از جای خود برخاستم
و چون از منزل خارج شدم، شخصی را دیدم که خورجینی به همراه داشت، آن را گرفتم و نزد امام هادی علیه السلام آوردم. سپس
فرمود: به او بگو پالتوئی را که آن زن قمّی فرستاد و گفت: از جدّم میباشد، آن را نیز تحویل بده. لذا بیرون رفتم و آن پالتو را
گرفتم؛ و چون خدمت حضرت آوردم، فرمود: برو به او بگو که پالتو را عوض کرده ای، باید همان پالتوی اصلی را تحویل بدهی.
وقتی فرمایش حضرت را منتقل کردم، در جواب گفت: بلی، صحیح است، این پالتو را خواهرم دوست داشت و من آن را با پالتوی
خودم عوض کردم، وقتی بازگشتم آن را نیز میآورم. محضر امام علیه السلام آمدم؛ و چون حرف آن شخص قمّی را برای حضرت
بازگو کردم، فرمود: به او بگو پالتو را در دیگر وسائل خود نهاده ای، آن را بیرون آور و تحویل بده. وقتی سخن حضرت را برای او
گفتم، رفت و پس از چند لحظهای آمد و پالتو را تحویل داد و خود او نیز به همراه من نزد امام علیه السلام آمد، حضرت به او
( فرمود: چرا چنین کردی؟ جواب داد: شکّی برایم به وجود آمده بود، خواستم به یقین برسم و عقیدهام خالص گردد. ( ۴۰
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *