معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی علیه السلام – واثق

هشتم شیخ مفید وغیره از خیران اسباطی روایت کردهاند که گفت: وارد مدینه شدم وخدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام
مشرف گشتم، حضرت از من پرسید که واثق چگونه بود حالش؟ گفتم: در عافیت بود ومن ده روز است که از نزد او آمدم، فرمود:
اهل مدینه میگویند اومرده است؟ عرض کردم: من از همه مردم عهدم به اونزدیکتر است واطلاعم به حال اوبیشتر است. فرمود: اِنَّ
النّاسَ یَقُولُونَ اِنَّهُ قَدْ ماتَ؛ یعنی مردم میگویند که واثق مرده است. چون این کلام را فرمود، دانستم که از مردم، خود را اراده
فرموده، پس فرمود که جعفر چه کرد؟ عرض کردم: به بدترین حال در زندان محبوس بود. فرمود: همانا او خلیفه خواهد بود، سپس
فرمود: ابن زیات چه میکند؟ گفتم: امر مردم به دست او بود وامر، امر او بود. فرمود: ریاست او بر او شوم خواهد بود. پس مقداری
ساکت شد آن حضرت وبعد فرمود: نیست چاره از اجراء مقادیر اللّه واحکام الهی، ای خیران بدان که واثق مرد و جعفر متوکل به
جای او نشست وابن زیات کشته گشت. عرض کردم: کی واقع شد این وقایع فدایت شوم؟ فرمود: بعد از بیرون آمدن توبه شش
روز. ( ۲۹ ) مؤلف گوید: واثق هارون بن معتصم خلیفه نهم بنی عباس است وجعفر متوکل برادر او است که بعد از او خلیفه شد وابن
زیات محمّد بن عبدالملک کاتب صاحب تنور معروف است که در ایام معتصم وواثق به امر وزارت اشتغال داشت وچون متوکل
خلیفه شد اورا بکشت چنانکه در باب معجزات حضرت جواد علیه السلام به آن اشاره کردیم.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *