معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی علیه السلام – علت شیعه شدن یک اصفهانی

صفحه ۷۹ از ۱۸۸
ششم قطب راوندی روایت کرده که جماعتی از اهل اصفهان روایت کردهاند که مردی بود در اصفهان که اورا عبدالرحمن
میگفتند واو بر مذهب شیعه بود به او گفتند به چه سبب تو دین شیعه را اختیار کردی وقائل به امامت حضرت امام علی نقی علیه
السلام شدی؟ گفت: به جهت معجزهای که از او مشاهده کردم وحکایت آن چنان بود که من مردی فقیر وبی چیز بودم وبا این حال
صاحب زبان وجرأت بودم. در یکی از سالها اهل اصفهان مرا با جماعتی به جهت تظلم به نزد متوکل فرستادند چون ما به نزد
متوکل رفتیم روزی بر در خانه او بودیم که امر شد به احضار علی بن محمّد بن الرضا علیهم السلام، من از شخصی پرسیدم که این
مرد کیست که متوکل امر کرده به احضار آن؟ گفت: او مردی است از علویین که رافضه اورا امام میدانند، پس از آن گفت:
ممکن است متوکل اورا خواسته باشد برای آنکه اورا به قتل رساند. من با خود گفتم که از جای خود حرکت نمیکنم تا این مرد
علوی بیاید و اورا مشاهده کنم پس ناگهان شخصی سوار بر اسب پیدا شد مردم به جهت احترام در طرف راست وچپ راه او صف
کشیدند واو را مشاهده میکردند پس چون نگاه من بر او افتاد محبت او در دل من جای گرفت پس شروع کردم در دعا کردن که
خداوند شرّ متوکل را از او بگرداند وآن جناب از میان مردم میگذشت در حالی که نگاهش به یال اسب خود بود وبه جای دیگر
نگاه نمیکرد تا به من رسید ومن هم مشغول به دعا در حق او بودم پس چون محاذی من شد روی خود به من کرد و فرمود: خدا
دعایت را مستجاب کند وعمرت را طولانی ومال واولادت را بسیار گرداند. چون من این را بشنیدم مرا لرزه گرفت ودر میان رفقایم
افتادم، پس ایشان از من پرسیدند که تو را چه میشود؟ گفتم: خیر است وحال خود را با کسی نگفتم. چون برگشتم به اصفهان
خداوند مال بسیار به من عطا کرد وامروز آنچه من اموال در خانه دارم قیمتش به هزار درهم میرسد سوای آنچه بیرون خانه دارم
وده اولاد هم مرا روزی شد وعمرم هم از هفتاد تجاوز کرده ومن قائلم به امامت کسی که از دل من خبر داده ودعایش در حق من
( مستجاب شده. ( ۲۷
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *