معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام هادی – شانس در شکستگی نگین انگشتر

مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان رضوان اللّه علیهم به نقل از کافور خادم حکایت نمایند: منزل و محلّ مسکونی
حضرت ابوالحسن، امام هادی علیه السلام در نزدیکی بازارچهای بود که صنعت گران مختلفی در آن کار میکردند، یکی از آنها
شخصی به نام یونس نقّاش بود که کارش انگشترسازی و نقش و نگار آن بود، او از دوستان حضرت بود و بعضی اوقات خدمت
حضرت میآمد. روزی باعجله و شتاب نزد امام علیه السلام وارد شد و پس از سلام اظهار داشت: یاابن رسول اللّه! من تمام اموال و
نیز خانوادهام را به شما میسپارم. حضرت به او فرمود: چه خبر شده است؟ یونس گفت: من باید از این دیار فرار کنم. حضرت در
حالتی که تبسّمی بر لب داشت، فرمود: برای چه؟ مگر چه پیش آمدی رُخ داده است؟! ه وزیر خلیفه – موسی بن بغا – نگین
انگشتری را تحویل من داد تا برایش حکّ اکی و نقّاشی کنم و آن نگین از قیمت بسیار بالائی برخوردار بود، که در هنگام کار
شکست و دو نیم شد و فردا موعد تحویل آن است؛ و میدانم که موسی یا حُکم هزار شلّاق و یا حکم قتل مرا صادر میکند. امام
هادی علیه السلام فرمود: آرام باش و به منزل خود بازگرد، تا فردا فرج و گشایشی خواهد بود. یونس طبق فرمان حضرت به منزل
خویش بازگشت و تا فردای آن روز بسیار ناراحت و غمگین بود که چه خواهد شد؟ و تمام بدنش میلرزید و هراسناک بود از این
که چنانچه نگین از او بخواهند چه بگوید؟ در همین احوال، ناگهان، مأموری آمد و نگین را درخواست کرد و اظهار داشت: بیا نزد
موسی برویم که کار مهمّی دارد. یونس نقّاش با ترس و وحشت عجیبی برخاست و همراه مأمور نزد موسی بن بغا رفت. از نزد
موسی برگشت، خندان و خوشحال بود و به محضر مبارک امام هادی علیه السلام وارد شد و اظهار داشت: یاابن رسول اللّه! هنگامی
که نزد موسی رفتم، گفت: نگینی را که گرفته ای، خواسته بودم که برای یکی از همسرانم انگشتری مناسب بسازی؛ ولی اکنون
آنها نزاعشان شده است. اگر بتوانی آن نگین را دو نیم کنی، که برای هر یک از همسرانم نگینی درست شود، تو را از نعمت و
هدایای فراوانی برخوردار میسازیم. امام هادی صلوات اللّه علیه تا این خبر را شنید، دست مبارکش را به سمت آسمان بلند نمود و
به درگاه باری تعالی اظهار داشت: خداوندا! تو را شکر و سپاس میگویم، که ما – اهل بیت رسالت – را از شکرگزاران حقیقی
خود قرار داده ای. و سپس به یونس فرمود: تو به موسی چه گفتی؟ یونس اظهار داشت: جواب دادم که باید مهلت بدهی و صبر
( کنی تا چارهای بیندیشم. امام هادی علیه السلام به او فرمود: خوب گفتی و روش خوبی را مطرح کردی. ( ۳۹
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *