حوادث، وقایع، هجرت, شهادت

مسموم کردن امام هادی علیه السلام

امام در بستر بیماری » : سرانجام توطئه دشمنان امام هادی (ع) به ثمر رسید و امام را به دستور معتزّ مسموم کردند. ابودعامه میگوید
بود و من برای عیادت نزد ایشان رفتم. هنگام بازگشت، فرمود: چون برای عیادت من آمدی، برگردن من حقّی پیدا کردی و رعایت
حق تو بر من واجب است. او در بستر بیماری آرمیده بود و شیعیان به دیدار امام میآمدند. آن حضرت به صورت کتبی و شفاهی،
۸] امام هادی (ع) در سوم رجب ] . « امام پس از خود را به آنان معرفی کرد تا پس از شهادت او، شیعیان دچار سرگردانی نشوند
همراه عدّهای از جمله محمد بن اسحاق اموال بسیاری را که خمس و » : سال ۲۵۴ ق به شهادت رسید. [ ۹] احمد بن داود میگوید
نذورات مردم قم بود، با خود به قصد تحویل دادن به ابوالحسن میبردم. هنگامی که به مقصد رسیدیم، مردی که بر شتری سوار
بود، پیش ما آمد و گفت: ای احمد بن داود و ای محمد بن اسحاق! من حامل نامهای از سرورتان ابوالحسن هستم که برای شما
نگاشته است مبنی بر اینکه من امشب به سوی بارگاه الهی رخت بر میبندم. پس، احتیاط کنید تا دستور فرزندم حسن (ع) به شما
ما با شنیدن این خبر، بسیار ناراحت شدیم و گریستیم؛ ولی این خبر را از دیگران که با ما بودند، مخفی داشتیم. به خانه امام . « برسد
به » : هادی (ع) وارد شدیم. شخصی ما دو نفر را صدا زد و گفت: ای احمد و ای محمد! این نامه را بگیرید. در آن نوشته شده بود
نام خداوند بخشایشگر مهرورز. از بنده امیدوار به رحمت خدا، حسن، به شیعیان و پیروان سوگوارش. اما بعد، خدای را برآنچه بر ما
فرو فرستاد، سپاس میگویم و او را برای صبر زیبایی که به شما ارزانی داشت، شکر میکنم؛ چرا که او برای ما و شما، کافی است و
[۱۰] . « برترین پشتیبان است
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *