از دیدگاه شعرا

مدح حضرت امام هادی

مرحوم آیتالله غروی اصفهانی فتاد مرغ دلم ز آشیان در این وادی + که هر کجا رود افتد به دام صیادی به دانهای در یکدانه میدهد بر باد++ نه گوش هوش و نه چشم بصیر نقادی چنان اسیر هوا و هوس شدم که نماند++ نه حال نغمهسرایی نه طبع وقادی نه شمع انجمنی تا که روشنی بخشد++ نه شاهدی که غم از دل برد به شیادی دلا دل از همه برگیر و خلوتی بپذیر++ مدار از همه عالم امید امدادی مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود++ ملاذ حاضر و بادی علین الهادی محیط کون و مکان نقطهی بسیط وجود++ مدار عالم امکان، مجرد و مادی [ صفحه ۲۲۹] شها تو شاهد میقات لی مع اللهی [۳۵۶] .++ تو شمع جمع شبستان ملک ایجادی صحیفهی ملکوتی و نسخهی لاهوت + ولی عرصهی ناسوت بهر ارشادی نه ممکنی و نه واجب چو واحدی به مثل + که هم برون ز عدد هم قوام اعدادی مقام باطن تو ذات قاب و قوسین است + به ظاهر ار چه در این خاکدان اجسادی کشیدی از متوکل شدایدی که به دهر++ ندیده دیدهی گردون ز هیچ شدادی گهی به برکه درندگان گهی زندان + گهی به بزم می و ساز باغی و عادی تو شاه یکهسواران بزم توحیدی + اگر پیادهروان در رکاب الحادی ز سوز زهر و بلاهای دهر جان تو سوخت++ که بر طریقهی آبا و رسم اجدادی [۳۵۷] .
برگرفته از کتاب زندگانی عسکریین : امام علیالنقی علیهماالسلام نوشته آقای عباس حاجیانی دشتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *