اخلاق و فضائل

علم کتاب در نزد اوست

موسی بن محمد میگوید: روزی یحیی بن اکثم را دیدم. او از من سؤالاتی پرسید، پس نزد برادرم امام هادی علیه السلام آمدم. از
آن سوالات چه » : ایشان پرسیدم: یحیی ابن اکثم از من سوالاتی پرسیده و خواسته است تا به او جواب دهم. امام (ع) فرمودند
آنکه نزدش بهره ای از کتاب بود (به سلیمان) گفت: من عرش (ملکه » : گفتم: پرسیده است: خداوند در قرآن میفرماید «؟ هستند
نمل/ ۴۰ ) سؤال کننده حضرت سلیمان و پاسخ دهنده آصف بن برخیا ) «. سبأ) را قبل از آنکه پلک بزنی نزدت حاضر خواهم کرد
اگر در آنچه بر تو فروفرستادهایم شک داری، پس از قاریان کتب » : است. آیا سلیمان پیامبر به علم آصف نیازمند است؟ و در آیه
یونس/ ۹۴ ) اگر مخاطب آیه خود پیامبر باشد پس او نیز شک کرده است (و دچار تردید شده است) و اگر مخاطب ) «. آسمانی بپرس
آیه کسی دیگری است پس قرآن بر چه کسی نازل شده است …؟ امام (ع) فرمودند: در جوابش بنویس. بسم الله الرَّحمن الرحیم.
نوشته تو نزد من آمد، قصد داشتی ما را بیازمایی. ما سؤالاتت را جواب دادهایم پس گوش فراده و فهمت و قلبت را بدان مشغول
بدار، همانا حجت بر تو آمده است. والسلام در آیه اول، سلیمان به آنچه (آصف) میدانست و فراتر از آن عالم و آگاه بود؛ لیکن
میخواست به امّت خود اعم از جن و انس بفهماند که حجت پس از او (آصف) است و آنچه آصف انجام داد به امر پروردگار از
سلیمان آموخته بود تا در پیشوایی و ولایت وی اختلاف بوجود نیاید و حجت بر همگان تمام باشد. و در آیه دوم، مخاطب آیه
شخص پیامبر است و آن حضرت کمترین شک و تردیدی درباره آنچه بر او نازل شده بود، نداشت؛ لیکن جاهلان میگفتند: چرا
خداوند از ملائکه پیامبری مبعوث نکرد؟ و چرا خداوند پیامبر خودش را از خوردن، آشامیدن و رفت و آمد در معابر و بازارها
بینیاز نساخت؟ لذا خداوند به رسول اکرم وحی نمود تا در حضور معترضان جاهل، از قاریان کتاب (تورات) بپرسد. آیا خداوند تا
کنون پیامبری را که نه بخورد و نه بیاشامد و نه در بازارها رفت و آمد کند فرستاده است؟ (و چون چنین نیست ای محمد تو نیز
مانند آنان هستی و در این موارد با دیگران فرقی نداری) و اینکه خداوند تعبیر: (اگر شک داری)، را بکار میبرد – با آنکه پیامبر
هرگز شک نداشته است – برای رعایت انصاف در گفتگو و مجادله است. منبع: کتاب تحف العقول، تالیف حسن بن شعبه حرانی.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *