احادیث و سخنان, زیارت نامه و ادعیه

صحیفه امام هادی دعا هنگام صبح

اشاره
یا کبیر کل کبیر، یا من لا شریک له و لا وزیر، یا خالق الشمس و القمر المنیر، یا عصمه الخائف المستجیر، یا مطلق المکبل الاسیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا جابر العظم الکسیر، یا راحم الشیخ الکبیر، یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا شافی الصدور. یا جاعل الظل و الحرور، یا عالما بذات الصدور، یا منزل الکتاب و النور و الفرقان و الزبور، یا من تسبح له الملائکه بالابکار و الظهور، یا دائم الثبات، یا مخرج النبات بالغدو و الاصال، یا محیی الاموات، یا منشیء العظام الدارسات. یا سامع الصوت، یا سابق الفوت، یا کاسی العظام البالیه بعد الموت، یا من لا یشغله شغل عن شغل، یا من لا یتغیر من حال الی حال، یا من لا یحتاج الی تجشم حرکه و لا انتقال. یا من لا یشغله شان عن شان، یا من یرد بالطف الصدقه و الدعاء عن اعنان السماء ما حتم و ابرم من سوء القضاء، یا من لا یحیط به موضع و مکان، یا من یجعل الشفاء فیها یشاء من الاشیاء. یا من یمسک الرمق من المدنف العمید بما قل من الغذاء، یا من یزیل بادنی الدواء ما غلظ من الداء، یا من اذا وعد وفی و اذا تواعد عفی، یا من یملک حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین، یا عظیم الخطر، یا کریم الظفر، یا من له وجد لا یبلی، یا من له ملک لا یفنی، یا من له نور لا یطفی، یا من فوق کل شیء عرشه. یا من فی البر و البحر سلطانه، یا من فی جهنم سخطه، یا من فی الجنه رحمته، یا من مواعیده صادقه، یا من ایادیه فاضله، یا من رحمته واسعه، یا غیاث المستغیثین. یا مجیب دعوه المضطرین، یا من هو بالمنظر الاعلی، و خلقه بالمنزل الادنی، یا رب الارواح الفانیه، یا رب الاجساد البالیه. یا ابصر الناظرین، یا اسمع السامعین، یا اسرع الحاسبین، یا احکم الحاکمین، یا ارحم الراحمین، یا واهب العطایا، یا مطلق الاساری، یا رب العزه، یا اهل التقوی و اهل المغفره، یا من لا یدرک امده، یا من لا یحصی عدده، یا من لا ینقطع مدده. اشهد و الشهاده لی رفعه و عده، و هی منی سمع و طاعه، و بها ارجو المفازه یوم الحسره و الندامه، انک انت الله لا اله الا انت، وحدک لا شریک لک، و ان محمدا عبدک و رسولک صلواتک علیه و اله، و انه قد بلغ عنک و ادی ما کان واجبا علیه لک، و انک تعطی دائما، و ترزق و تعطی و تمنع، و ترفع و تضع، و تغنی و تفقر، و تخذل و تنصر، و تعفو و ترحم، و تصفح و تتجاوز عما تعلم، و لا تجور و لا تظلم، و انک تقبض و تبسط، و تمحو و تثبت، و تبدئ و تعید، و تحیی و تمیت، و انت حی لا تموت. فصل علی محمد و اله و اهدنی من عندک، و افض علی من فضلک، و انشر علی من رحمتک، و انزل علی من برکاتک، فطال ما عودتنی الحسن الجمیل، و اعطیتنی الکثیر الجزیل، و سترت علی القبیح. اللهم فصل علی محمد و اله و عجل فرجی، و اقلنی عثرتی، و ارحم عبرتی، و ارددنی الی افضل عادتک عندی، و استقبل بی صحه من سقمی، و سلامه شامله فی بدنی، و نظره نافذه فی دینی، و مهدنی و اعنی علی استغفارک و استقالتک قبل ان یفنی الاجل، و ینقطع العمل، و اعنی علی الموت و کربته، و علی القبر و وحشته، و علی المیزان و خفته، و علی الصراط و زلته، و علی یوم القیامه و روعته. و اسالک نجاح العمل قبل انقطاع الاجل، و قوه فی سمعی و بصری، و استعمال الصالح مما علمتنی و فهمتنی، انک انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل، و شتان ما بیننا، یا حنان، یا منان، یا ذاالجلال و الاکرام و صل علی من به فهمتنا و هو اقرب وسائلنا الیک ربنا محمد و اله و عترته الطاهرین.
دعای آن حضرت هنگام صبح
ای بزرگتر از هر بزرگ، ای آن که نه شریکی برای اوست و نه مشاوری، ای آفریدگار خورشید و ماه تابان، ای پناه بیمناک پناهنده، ای آزاد کنندهی اسیر در زنجیر، ای روزی دهندهی کودک خردسال، ای جبران کنندهی استخوان شکسته، ای رحم کننده بر پیر مرد کهنسال، ای نورانی کنندهی نور، ای تدبیر کنندهی کارها، ای برانگیزندهی آنچه در قبرهاست، ای شفا دهندهی سینهها. ای خالق سایه و حرارت، ای دانای به اسرار قلبها، ای نازل کنندهی کتاب و نور و فرقان و زبور، ای آن که فرشتگان برای او هر صبحگاه و هنگام ظهر تسبیح گویند، ای آن که جاودانه باقی است، ای آن که هر صبحگاه و شامگاه گیاهان را میرویاند، ای زنده کنندهی مردگان، ای ایجاد کنندهی استخوانهای پوسیده. ای شنوندهی صداها، ای آن که هیچ چیز از او فوت نمیشود، ای پوشانندهی استخوانهای فرسوده بعد از مرگ، ای آن که کاری او را از کار دیگر مشغول نمیسازد، ای آن که از حالی به حال دیگر تغییر نمیکند، ای آن که نیازی به حرکت و انتقال ندارد. ای آن که امری او را از امر دیگر مشغول نمیسازد، ای آن که با کمترین صدقه و دعا از فراز آسمان آنچه از تقدیرات بد که حتمی ساخته و قطعی نموده را برمیگرداند، ای آن که جایگاه و مکانی او را احاطه نمینماید، ای آن که شفا را در هر چه بخواهد قرار میدهد. ای آن که باقیماندهی جان را در تن بیمار با اندک غذائی نگاه میدارد، ای آن که به اندک دوائی درد سنگین را زائل میسازد، ای آن که هر گاه وعده نمود وفا کرد و هرگاه تهدید کرد بخشید، ای آن که نیاز نیازمندان در اختیار اوست، ای آن که به اسرار افرادی که ساکتند آگاه هست، ای آن که ارزشش والا، و غلبهاش بزرگوارانه است، ای آن که چهرهاش فرسودگی ندارد، ای آن که فرمانروائیش فنا نمیپذیرد، ای آن که نورش خاموش نمیگردد، ای آن که سلطنتش برفراز هر چیز میباشد. ای آن که قدرتش خشکی و دریا را فراگرفته، ای آن که عذابش در جهنم است، ای آن که رحمتش در بهشت نمایان گردیده،ای آن که وعدههایش صادق و نعمتهایش از جهت لطف و فضل اوست، ای آن که رحمتش گسترده است، ای فریادرس پناهندگان. ای اجابت کنندهی دعای بیچارگان، ای آن که در جایگاه برتر است و مخلوقاتش در تحت اختیار اویند، ای پروردگار روحهای فانی شونده، ای پروردگار بدنهای پوسیده شونده. ای بیناترین بینندگان، ای شنواترین شنوندگان، ای سریعترین حسابرسان، ای حاکمترین حاکمان، ای مهربانترین مهربانان، ای بخشایندهی عطاها، ای آزاد کنندهی اسیران، ای پروردگار عزت، ای اهل تقوی و اهل بخشش، ای آن که نهایتش درک نشده، و مخلوقاتش به شمارش درنیاید، و یاریش قطع نمیگردد. گواهی میدهم، و این گواهی برایم بزرگی به دنبال داشته و توشهی من است، و آن پذیرش و فرمانبری است، و به آن امید موفقیت و رستگاری در روز قیامت که روز حسرت و ندامت است را دارم، (گواهی میدهم) که تو خدا هستی و معبودی جز تو نیست، یگانه بوده و شریکی نداری، و محمد بنده و پیامبر توست – درود تو بر او و خاندانش باد – و این که او پیامت را ابلاغ کرد و آنچه بر او واجب بود را ادا نمود، و این که تو همواره عطا کرده و روزی میدهی، و عطا کرده و منع مینمایی، و بالا برده و پائین میآوری، و بینیاز کرده و فقیر میگردانی، و خوار نموده و یاری مینمایی، و بخشیده و رحم میکنی و از آنچه میدانی گذشته و چشم میپوشی، و ستم ننموده و زور نمیگویی، این که تنگ گرفته و میافزایی و محو نموده و اثبات میکنی، و ایجاد کرده و بازمیگردانی، و زنده کرده و میمیرانی، و تو زندهای هستی که نمیمیری. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از جانب خودت هدایت کرده، و از فضلت بر من بریز، و از رحمتت بر من بگستران، و از برکاتت بر من نازل کن، از مدتها پیش به کارهای زیبایت عادت کردهام، و بسیار بر من عطا نمودهای و کارهای زشتم را پوشاندی. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و گشایش کارم را نزدیک نما، و از لغزشم درگذر، و بر اشکم رحم نما، و مرا به بهترین عادتت نزد من بازگردان، و برایم پیش آور سلامتی از بیماری، و تندرستی فراگیر در بدنم، و دید قوی در دینم، و مرا آماده نما، و بر آمرزش خواهی و نادیده گرفتن بر من قبل از مرگ و پایان عمل کمک کن و مرا در مرگ و سختیهای آن، و در قبر و وحشت آن، و در هنگام رسیدگی به اعمال و خواری آن، و در صراط و لغزش آن، و در روز قیامت و هیبت و جلال آن، یاری فرما. و از تو میخواهم موفقیت در عمل قبل از پایان عمرم، و توانایی در گوش و چشمم، وعمل نیک از آنچه به من آموخته و فهماندهای، به درستی که تو پروردگار بزرگ و من بندهی ذلیل و خواری هستم، و فرق این دو چه بسیار زیاد است، ای مهربان، ای منت گذار، ای صاحب جلالت و بزرگواری، و درود فرست بر کسی که به وسیلهی او به ما فهماندی و او نزدیکترین وسیلهی ما نزد توست، پروردگارا، و او محمد و خاندان پاک او هستند.
برگرفته از کتاب صحیفه امام هادی علیه السلام نوشته: جواد قیومی اصفهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *