از دیدگاه شعرا

شعر و مدح و ثنا در وصف امام هادی – مژده ای دل که دلربا آمد

مژده ای دل که دلربا آمد دلربایی گره گشا آمد محنت و درد و غم فراری شد شادی و رحمت و صفا آمد بعد شوال ماه ذیقعده
شامل رحمت خدا آمد کلک رحمت کشیده نقشی را کز خدا بانک مرحبا آمد از منادی ندا رسد در گوش مژده ای مومنان رضا
آمد نجمه را داده ذات حق پسری که از او جان به جسم ما آمد هشتمین جانشین ختم رسل حجت ذات کبریا آمد هفتمین نور
دیدگان علی ششمین یار مجتبی آمد پنجمین حافظ قیام حسین کاتب شرح کربلا آمد چهارمین رهبر عبودیت رهبری پاک و پارسا
آمد سومین پاسدار بحر علوم بهر تفسیر هل اتی آمد دومین استاد فقه واصول معنی نون انما آمد اولین پور موسی جعفر بهر تثبیت
ارتضا آمد عالم آل احمد است رضا یادگار محمد است رضا نام او پاسدار نام علیست مشی او حافظ مرام علیست چون کلام علی
صفحه ۱۵۳ از ۱۸۸
کلام خداست ذکر او دائما کلام علیست بر رضای خدا رضاست رضا در رضایش همه پیام علیست نام او را علی نهاده خدا چون
ولایت فقط به نام علیست شهد جانش به کام ما نوش است نوش هستی ز شهد جام علیست محترم نزد مقام وی است چون مقام رضا
مقام علیست از قوامش دوام مکتب ماست چون قوام رضا قوام علیست حرمت اوست محترم به همه احترامش به احترام علیست
کللهم نور واحد از گفتن رمز ورازش زاحتشام علیست دل ما صید دام عشق رضاست چونکه هر عاشقی به دام علیست داد مظلوم
گیرد از ظالم در کفش تیغ انتقام علیست عین نامش علامت جود است لطف لامش ز لطف لام علیست هست دریای او یم رحمت
ز آنکه رحمت ز لطف عام علیست هر که گردد چون من غلام رضا این یقین دان که او غلام علیست
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *