احادیث اخلاقی, سیره عملی و رفتاری

برخورد قاطع با متجاوزان از دیدگاه امام هادی علیه السلام

در میان افراد جامعه، عدهای هستند که به دلیل فراموشی خدا و قیامت، هنجارهای جامعه را برنمیتابند؛ به گونهای که تذکر و
[ الحکمۀ لا تنجع فی الطباع الفاسده؛ [ ۳۰ » : موعظه در این گونه افراد تأثیری ندارد. امام هادی (ع) درباره این افراد میفرماید
تنها راه مبارزه با این گونه افراد، برخورد قاطع است. . « حکمت، اثری در دلها و قلبهای فاسد نمیگذارد
پی نوشتها
فلسفه خلقت، تبعیض یا تفاوت، دیروز امروز فردا، طوبی کرمانی، انتشارات بین المللی هدی، .[Eli Zabeth Stankoz [2 .[1]
، ماهنامه حوراء، شماره ۳ ww. Womenrc. com/howraw .[3] . 28 ، ص ۱۵ /۹/ ۱۳۸۳ ، ص ۱۲۱ ؛ به نقل از کیهان ۷۰ ، چ ۱
۱۳۷۶ ، ناشر: ، ۴]. لقمههای حرام، سید حسن موسوی خراسانی، چ ۱ ] « غرب و گرداب بحران اخلاقی » ، اسفند ۱۳۸۲ و فروردین ۱۳۸۳
Joseph De Maistre [7]. Will Duront [8]. .[6] . 5]. همان، ص ۴۴ ؛ به نقل از سمپوزیوم الکل، ص ۶۶ ] . مؤلف، ص ۴۳
اشاره به مکتب فکری منحرف اومانیسم است که انسان و لذتها و خواهشهای نفسانی او را .[Georgie Ann Geyer [9
محور قرار میدهد و همه امکانات و طبیعت و … را برای لذت بیشتر انسان قلمداد میکند. در حقیقت هدف را زندگی پست
انسانی میداند و به معاد و زندگی اخروی و رسیدن به خدا معتقد نیست. [ ۱۰ ]. مجله حوراء شماره ۳، اسفند ۱۳۸۲ و فروردین
۱۱ ]. تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع)، باقر شریف قرشی، ترجمه محمدرضا عطائی، ] . « غرب و گرداب بحران جنسی » ،۱۳۸۳
۱۲ ]. همان، ص ۴۳۲ ، به نقل از سیر ] . کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، چ ۱، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱ ش، ص ۴۳۴
۱۵ ]. گفتنی است ] .۴۸۰ ۱۴ ]. رک: تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع)، ص ۴۷۷ ] . ۱۳ ]. همان، ص ۴۷۶ ] . اعلام النبلاء ج ۸، ص ۱۵۳
دینار از طلا و درهم از نقره است و هر دینار معادل ده درهم است. [ ۱۶ ]. سیره عملی اهل بیت، حضرت امام علی هادی، سید کاظم
۱۷ ]. ر. ک: حقوق زن در اسلام، شهید مطهری. ] . ۱۳۸۰ ش، نشر تربیت، ص ۷، به نقل از لطائف الطوائف، ص ۴۱۱ ، ارفع، چ ۱
۱۹ ]. موسوعۀ ] . ۱۴۲۴ ق، ج ۲، ص ۳۵۷ ، ۱۸ ]. موسوعۀ الامام الهادی، گروه حدیث مؤسسه ولی عصر، زیر نظر ایت الله خزعلی، چ ۱ ]
۲۳ ]. فرهنگ ] . ۲۲ ]. نور / ۳۲ ] . ۲۱ ]. فرقان / ۵۴ ] . ۲۰ ]. روم / ۲۲ ] . الامام الهادی، ج ۳، ص ۲۵ ، به نقل از الکافی ج ۵، ص ۴۵۳ ، ح ۳
۱۳۸۵ ، ص ۲۸۰ ، به ، جامع سخنان امام هادی (ع)، گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم، چاپ و نشر بین الملل، وابسته به امیرکبیر، چ ۱
۲۴ ]. موسوعۀ الامام الهادی، ج ۲، ص ۳۵۶ و ۳۵۷ ، به نقل از تحف العقول، ص ۴۵۸ ؛ تهذیب ] . نقل از کافی، ج ۵، ص ۳۷۲ ، ح ۶
۲۶ ]. همان. [ ۲۷ ]. همان، ج ۲، ص ۴۳۹ ، به نقل از ] . ۲۵ ]. موسوعۀ الامام الهادی، ج ۲، ص ۴۱۹ ] . الاحکام ج ۷، ص ۴۵۷ ، ح ۱۸۲۸
صفحه ۶۱ از ۱۸۸
۳۰ ]. چهل داستان و چهل ] . ۲۸ ]. همان. [ ۲۹ ]. سیره عملی اهل بیت، امام علی هادی، ص ۱۲ ] . استبصار، ج ۴، ص ۲۲۲ ، ح ۸۲۹
. ۱۳۸۱ ، ص ۱۲۹ ، به نقل از اعلام الدین، ص ۳۱۱ ، حدیث از امام هادی (ع)، عبدالله صالحی، نشر مهدی یار، چ ۱
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *