نقش تربیتی و ارشادی

امام هادی و آماده سازی امت برای عصر غیبت

از سویی آن حضرت در پادگان نظامی در نزدیک بغداد (سامرا) تحت محافظت شدید قرار داشت. دولتمردان عباسی با آگاهی از
نفوذ امام هادی (علیه السلام) در میان علویان و دوست داران اهل بیت (علیهم السلام) میکوشیدند تا ارتباط میان رهبری و امت را
تا حد امکان کنترل و مهار نمایند. در این زمان وضعیت به گونهای بود که حتی نمایندگان آن حضرت به سختی میتوانستند با
ایشان تماس گرفته و از راهنمایی ایشان بهره برند. کاهش ارتباط هرچند برای آینده نزدیکی که به زودی آغاز میشد مفید بود؛
زیرا به زودی امت شیعی میبایست بدون حضور امام، جامعه را اداره و هدایت امت را به عنوان امت شاهد و نمونه به دست گیرد.
عصر غیبت به زودی آغاز میشد و این شرایط و وضعیت کنونی زمینههای مساعدی را برای این مهم فراهم میآورد. ولی از آن
جایی که شیعیان تاکنون تا این اندازه از امام خود دور نبودهاند، با مشکلاتی در حوزه اندیشه و نگرش و عمل مواجه شدند. امام در
پادگان بود و آنان به سختی میتوانستند خود را با این وضعیت سازگار سازند. تشکیلات و هسته اصلی شیعه نیازمند راهنماییهای
پیاپی و دایمی بود. آنان در این اوضاع و احوال با مشکلاتی روبه رو شدند که مخالفان با جعل و وضع حدیث پدید آورده بودند.
افکار التقاطی و انحرافی به عنوان بینش و نگرش شیعی در جامعه و حتی بخشی از هسته اصلی تشکیلات شیعی نفوذ پیدا کرده و
موجبات آشفتگی و فکری و فرهنگی شیعیان را فراهم آورده بود. آن چه برای امام هادی (علیه السلام) در این اوضاع و احوال مهم
و راهبرد بنیادین بود حفظ هسته اصلی تشکیلات شیعی از هرگونه انحراف فکری و عملیاتی بود. اگر تا پیش از این دوره کادر
سازی به گونهای بود تا شیعیان با هدایت مستقیم امام فعالیت کنند، اکنون زمان آن رسیده بود که کادر سازی برای به عهده گرفتن
زمام امور بدون حضور امام انجام گیرد. نقش اساسی امام در این دوره، ایجاد تشکیلاتی منسجم و قوی برای اداره شیعیان درعصر
غیبت است. پس از وی امام حسن عسکری (علیه السلام) نیز این شیوه را ادامه داد و شیعیان را برای مسئله غیبت آماده کرد. استفاده
درست امامان (علیه السلام) از شرایط و بهره گیری از آن برای به سرانجام رساندن راهبردها و سیاستها این امکان را به شیعیان
بخشید تا برای عصر غیبت آماده شوند.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *