اخلاق و فضائل

امام هادی انسان راستین

در سالهای اخیر کتاب هایی با موضوعات برقراری ارتباط موثر، اثرگذاری بر دوستان، دوستیابی، راههای متعدد محبت کردن و…
در سطح جهان بیشترین تعداد مخاطبان را به خود اختصاص داده است. اگر در کشور خودمان هم سری به کتابفروشیها بزنیم و با
نیم نگاهی بر عناوین کتابها خواهیم دید که کتابهای روانشناسی، دوست یابی در کمترین زمان ممکن، ارتباط متقابل و موثر و
نحوه اثرگذاری بیشترین عناوین و بیشترین متقاضیان را دارد. دنیای امروز دنیای ارتباطات است و انسانی در این دنیا موفق است که
مؤثرترین ارتباط را با افراد پیرامون خود داشته باشد. فردگرایی رو به تزاید در دنیای امروز سبب شده است که انسانها از یکدیگر
فاصله گرفته و برای درک متقابل و رسیدن به همزبانی و همدلی با یکدیگر مشکل داشته و نیازمند آموزش هایی باشند، از اینرو
صفحه ۱۱۱ از ۱۸۸
شاهد استقبال از اینگونه کتب هستیم. این موضوعات جدیدترین و نتیجه آخرین تحقیقات روانشناسان و جامعه شناسان است و بیان
میکند که جامعه سالم از انسانهای سالم (روانی و جسمانی) تشکیل یافته است و تمام دستاوردهای انسانی و سرعت پیشرفت، بر
روابط انسانی استوار است. اگر روابط میان افراد یک جامعه روابط سالم و بر اساس اصول انسانی باشد حتماً و قطعاً آن جامعه راه
پیشرفت و ترقی را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد. از سوی دیگر انسان امروز به صورت سرسام آوری با کمبود وقت مواجه است
مدیریت ذهن و مدیریت زمان ابداع شده تا آدمی در این عصر پرشتاب با تسلط بر ذهن، ،NLP از اینرو است که شاخه هایی از قبیل
روح و شرایط پیرامون بیشترین بهره را از ساعات خود ببرد. اولین گام برای رسیدن به ارتباط مؤثر و سالم، درک متقابل است که
این موضوع را در کلام امام هادی میتوان آشکارا دید “: فروتنی آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان
باشند “. و همچنین در کلام دیگری از این امام معصوم میخوانیم “: از کسی که بر او خشم گرفته ایی، صفا و صمیمیت مخواه از
کسی که به وی خیانت کرده ایی وفا مطلب و از کسی که به او بدبین شده ایی، انتظار خیرخواهی نداشته باش “و امام جان کلام را
چنین میفرمایند (و بنگرید که در مناسبات انسانی چقدر به کار میآید” “)؛ دل دیگران برای تو همچون دل تو برای آنهاست”.
این جملات، الفبای درک متقابل است و به انسان میآموزد که دیگران به اندازه ماحق دارند: نه بیشتر و نه کمتر! اینگونه اندیشیدن
وزیستن انسان را از خودخواهی و خودبینی دور خواهد ساخت. دومین گام در دستیابی به ارتباط موثر آن است که دریابیم محبت
دیگران در حق ما نه وظیفه که تنها لطف و محبت آنان است و ما موظف هستیم در برابر این دوستی و محبت سر تسلیم و
سپاسگزاری فرود آوریم؛ امام هادی در این زمینه میفرمایند “: هر که دوستی و نظر نهاییاش را برای تو همه جانبه گرداند، طاعتت
را برای او همه جانبه گردان” . گام بعدی در برقراری ارتباط با دیگران آن است که بدانیم دیگران هم حق دارند نظرات خود را
داشته باشند، با نظرات خود رفتار کرده، زندگی کنند و نباید هیچگاه درصدد تحمیل نظراتمان بر دیگران باشیم که این فرآیند به
جدال منتهی میگردد. امام هادی در این زمینه میفرمایند “: جدال دوستی قدیمی را تباه میکند و پیوند اعتماد را میگشاید و
کمترین چیزی که در آن است غلبه بر دیگری است که آن هم سبب جدایی میشود “. و کلام آخر در مدیریت زمان است،
فرصتها هدایای ارزشمندی هستند که به صورت اتفاقی و گذرا پیش نمیآیند. مجموعه فرآیندها و رویدادهای متعدد دست به
دست هم میدهند و فرصتهای نیکو را در اختیارمان مینهند. باید هوشیار بود تا با مدیریت مطلوب و روزآمد بر زمان این
فرصتها را فراچنگ آورد. امام هادی در این زمینه میفرمایند”: افسوس کوتاهی در انجام کار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران کن.
“زندگی نعمتی است که تنها یک بار در اختیار آدمی قرار میگیرد، امتحانی است که بدون آمادگی قبلی در آن شرکت میکنیم
و آنگاه آن را میشناسیم که دیگر آن نعمت رو به اتمام است. در این امتحان ناگهانی و بدون اعلام قبلی آن کسی پیروز و سربلند
است که با اتکا بر دانش و با اتکا بر تواناییهای فردی و با تمام قوا در آن شرکت جوید. یکی از راههایی که ما را برای بهره
برداری بیشتر از این یگانه نعمت یاری میدهد سخنان بزرگانی است که با علم بیکران خود راههای بهتر زیستن را در اختیار ما
نهادهاند. بهتر آن است به جای آنکه احادیث فراوانی از ائمه اطهار را از حفظ داشته باشیم تنها به یک یا چند از آنها عمل کنیم.
خواهیم دید که از فردای آن، زندگی رنگ دیگری خواهد گرفت و شادمانه تر و موثرتر از هر زمان دیگری خواهیم زیست.
فراموش نکنیم که ارسال پیامبران وامامت امامان تنها برای یک هدف بوده است: ساختن انسانی که لایق خطاب “فتبارک الله احسن
الخالقین ” باشد. با فرا رو نهادن اینگونه سخنان مطمئنا میتوان به آن هدف دست یافت. ا مدیریت مطلوب و روزآمد بر زمان این
فرصتها را فراچنگ آورد. امام هادی در این زمینه میفرمایند”: افسوس کوتاهی در انجام کار را با گرفتن تصمیم قاطع جبران کن.
“زندگی نعمتی است که تنها یک بار در اختیار آدمی قرار میگیرد، امتحانی است که بدون آمادگی قبلی در آن شرکت میکنیم
و آنگاه آن را میشناسیم که دیگر آن نعمت رو به اتمام است. در این امتحان ناگهانی و بدون اعلام قبلی آن کسی پیروز و سربلند
است که با اتکا بر دانش و با اتکا بر تواناییهای فردی و با تمام قوا در آن شرکت جوید. یکی از راههایی که ما را برای بهره
صفحه ۱۱۲ از ۱۸۸
برداری بیشتر از این یگانه نعمت یاری میدهد سخنان بزرگانی است که با علم بیکران خود راههای بهتر زیستن را در اختیار ما
نهادهاند. بهتر آن است به جای آنکه احادیث فراوانی از ائمه اطهار را از حفظ داشته باشیم تنها به یک یا چند از آنها عمل کنیم.
خواهیم دید که از فردای آن، زندگی رنگ دیگری خواهد گرفت و شادمانه تر و موثرتر از هر زمان دیگری خواهیم زیست.
فراموش نکنیم که ارسال پیامبران وامامت امامان تنها برای یک هدف بوده است: ساختن انسانی که لایق خطاب “فتبارک الله احسن
الخالقین ” باشد. با فرا رو نهادن اینگونه سخنان مطمئنا میتوان به آن هدف دست یافت.
برگرفته از کتاب دانستنی های امام هادی علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *