حوادث، وقایع، هجرت

ائمه معصومین احیاء کننده دین

در این فراز زائر اقرار دارد که آنچنان صبر و تحمّل خواهد کرد و تلاش خواهد نمود تا خداوند دینش را به واسطه ائمّه معصومین علیهم السلام و برپایی دولت بر حقِ امام زمان علیه السلام که همان دولت خداوند است، احیا نماید. پس یکی از وظیفههای شیعه در دوران غیبت امام زمان، صبر، تحمّل و تلاش برای آمادگی است تا خداوند دینش را به دست حضرت بقیهاللّه الاعظم – عجل اللّه تعالی فرجه – احیا نماید و منظور از احیاء دین، آن است که حضرت مهدی علیه السلام بسیاری از [ صفحه ۳۲۸] تحریفهایی که توسط نااهلان در دین وارد شده، از میان برمیدارد و دین را از تمامی افکار پلید، پاک مینماید و دین را ظاهر کرده، امر خداوند را بزرگ مینماید و زمین را مملوِ از عدل و قسط میکند. قال النبی صلی الله علیه وآله: «… التَّاسع مِنْهم قائم اَهل بَیْتی و مَهْدی اُمَّتی… فیعلی امر اللّه و یظْهر دین اللّه و یوید بنَصْر اللّه و یَنْصر بِمَلائِکه اللّه فَیَمْلاء الارْض عَدْلاً و قِسْطاً کَما مُلِئت جَوْراً و ظُلْماً». [۶۳۵] . پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: نهمین امام از حجّتهای خداوند، قیامکننده خاندان من و مهدی امّت من است. پس او بالا میبرد و بزرگ مینماید امر خداوند را و ظاهر میکند دین خدا را و تایید میگردد به یاری خداوند و یاری میشود به فرشتگان. پس آکنده مینماید زمین را از عدل و قسط، همانطور که پر شده از پلیدی و ستم. حضرت مهدی علیه السلام آنچنان آلودگیهایی را که در دین وارد شده، پاک مینماید که گفته میشود امام زمان با آیین جدید قیام نموده است. عن ابی عبداللّه علیه السلام: «إذا قام القائِم جاء بِاَمْر جَدید کَما دعی رَسول اللّه فی بَدو الإسْلام إلی اَمْر جدید». [۶۳۶] . امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که قائم قیام نماید، به آیین جدید قیام مینماید همانگونه که رسولِ خدا آیین جدید آورد. پس امام علیه السلام، احیاگر دین خداوند است. آنچنان احیاگری که امر جدیدی آورده است. شاید منظور از احیای دین آن است که تا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام و برپایی دولت حق، دین خداوند مرده است و توسّط حضرات معصومین علیهم السلام زنده میگردد. چرا که دین زنده آن است که اوّلاً مردم شناخت کافی و وافی از تمام دین داشته باشند و تمامی مطالب و ارکان دین را بشناسند و به آن اعتقاد داشته باشند. ثانیاً دین بایستی به [ صفحه ۳۲۹] صورت فردی و به صورت اجتماعی و در جامعه به صورت کامل اجرا شود و به احکام عمل گردیده و دین، نِمودِ خارجی یابد. همگان شاهد هستند که تا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام با آنکه ائمّه معصومین علیهم السلام در زمان حیات خود تلاش کرده و علمای اسلام مجاهدتها نمودهاند و در این راه مسلمانان از مال و جان خود گذشته، درصدد برپایی دولت حق و صالح بودهاند و در این راه با دشمنان خود به مبارزه برخاستهاند و شهیدان فراوانی تقدیم داشتهاند، ولی هر دو رکنِ احیای دین، تحقّق نیافته است. البتّه در زمان ظهور، با کامل شدن عقل مردم و بالا رفتن علم مردم همگی دین اسلام را میشناسند و چون عقول کامل شده، بدی گناه را میفهمند و به خیر بودن ثواب واقف میگردند و فلسفه احکام و واجبات بر آنها واضح میگردد، لذا به دین پایبند میشوند. عن ابی جعفر علیه السلام: «إذا قام قائِمنا وَضَعَ اللّه یَده عَلی رووس العِباد فَجَمَعَ بها عُقولَهم و کَملت به احْلامهم». [۶۳۷] . امام باقر علیه السلام فرمودند: زمانی که قائم ما قیام نماید، خداوند دست رحمتش را بر سرهای بندگان میکشد، پس عقلهای آنها هماهنگ گردد و آرمانهای آنها کامل شود. علاوه بر آن، ابواب علم گسترش مییابد و به علمهای جدیدی که مردم نمیدانستهاند، اطّلاع مییابند. عن ابی عبداللّه علیه السلام: «العِلْم سَبْعه و عِشْرون حَرْفاً، فَجَمیع ما جاءت بِه الرُسُل حَرْفان فَلَم یَعْرف النّاس حتّی الیوم غَیْرِ الحَرْفین فَإذا قام قائِم اخرج الخَمْسه و العِشْرون فَبثَّها فی النّاس». [۶۳۸] . امام صادق علیه السلام فرمودند: علمْ بیست و هفت حرف است و همه آن علمهایی که [ صفحه ۳۳۰] پیامبران آوردهاند دو حرف است. پس مردم تا قیام حضرت مهدی بیش از دو حرف از علم را نمیدانند. پس زمانی که قائم قیام میکند، خارج مینماید بیست و پنج حرف دیگر را و بین مردم منتشر مینماید (پس علم مردم کامل میگردد). پس در زمان حضرت مهدی علیه السلام عقلها کامل میگردد و علم مردم فراوان میشود و از طرفی دوّمین رکن برای زنده بودن دینْ اجرا شده، دین خداوند در تمامی جامعه و عالم به صورت کامل اجرا میگردد، آنچنان که هیچ کافر و مشرکی در عالم باقی نمیماند. قال ابو عبداللّه علیه السلام: «… فَإذا خَرَجَ القائم لَمْ یبق کافر باللّه العَظیم و لا مُشْرک بِالامام…». [۶۳۹] . امام صادق علیه السلام فرمودند: پس هنگامی که امام زمان از پسِ پرده غیبت خارج شود، هیچ فرد کافر به خداوند و شرکورزنده به امام، باقی نخواهد ماند. پس دین به دست امامان معصوم علیهم السلام احیا میگردد.
ویردکم فی ایامه
منظور از «ایّام»، روزگار رجعت معصومین علیهم السلام و یا روزگار برپایی دولت حضرت مهدی – عجل اللّه تعالی فرجه – میباشد. قال الباقر علیه السلام: «ایّام اللّه ثَلاثه یَوْم یَقُوم القائم و یَوْم الکره و یَوْم القیامه». [۶۴۰] . امام باقر علیه السلام فرمودند: روزهایی که اختصاص به خداوند دارد سه روز است؛ روز قیامِ قائم و روز رجعت و روز برپایی قیامت. چرا که در روز قیام قائم، عظمت دین خداوند و در روز رجعت، عظمتِ مقام اولیای الهی و در روز قیامت، عظمت قدرت خداوند بر همگان مشخص میگردد. [ صفحه ۳۳۱]
برگرفته از کتاب پرچم داران هدایت نوشته آقای احمد سجادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *