• و (سلام بر شما ای) نهایت و پایان بردباری. «حلم» به معنی «بردباری در راه رسیدن به هدف مقدس» است و «حلیم» کسی است که در عین توانمندی، قبل از […]
  • طوسی با سند خود از موسی بن جعفر بن ابراهیم نقل می کند که گفت:به امام هادی علیه السلام نوشتم: فدایت شوم، اینجا چیزهایی از فارس بن حاتم نقل می […]
  • امام هادی علیه السلام برای یارانش سخنی حکیمانه از حضرت عیسی (علیه السلام) را نقل کرد که در آن آمده است: «هرگاه کسی از شما با دست راست چیزی به […]