• [۱۱۱۵] -۷۳- روی الکلینی: عن سهل، عن ابراهیم بن محمد الهمدانی، قال: کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اقرانی علی بن مهزیار کتاب ابیک علیه السلام فیما اوجبه علی اصحاب […]
  • مرحوم شیخ حر عاملی به نقل از علی بن الحسین مسعودی از کتاب اثبات الوصیه آورده است:یکی از وزرای متوکل عباسی – که به نام یحیی بن هرثمه معروف می […]
  • بشر عموی عبدالله شاذانی، از اصحاب امام هادی علیه السلام است. شیخ در رجال خود نام او را آورده است، وی از امام علیه السلام به صورت مکاتبه روایت کرده، […]