• «مهبط» اسم مکان به معنای محل فرود آمدن است. «وحی» نیز در قرآن و روایات به چندین معنا آمده است: ۱ – وحی به معنای «انتقال پیام به رسولان الهی» […]
  • مرحوم قزوینی از کتاب امالی شیخ طوسی نقل میکند که منصوری گفت: عموی پدرم گفت: روزی از روزها بر متوکل لعنه الله علیه وارد شدم و او مشغول آشامیدن شراب […]
  • در جمیع امامان شیعه حجتهای قاطعه و بالغه و براهین روشن و درخشان، مشترک میباشد. بنابر وصیت پیامبر اسلام، ائمه اطهار یکی بعد از دیگری به مقام ولایت نائل شدند. […]